Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.
Vergoedingcontrole.nl/ Algemene voorwaarden (AVW)

Definitie van cliënt: degene die een overeenkomst met Stichting Helvetia uit de as herrezen, handelende onder de naam Vergoedingscontrole.nl aangaat, waarbij deze AVW volledige gelding heeft, in een claim en wellicht procedure tegen de of een schadeverzekeraar en/of aansprakelijke partij i.v.m.. o.a.. bedrog, dwaling. misleiding , fraude. tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of verbintenis  en onrechtmatige daad (zie alle BW relevante jurisprudentie)  aangaande schadevergoedingen en (niet) verleende dekking van schade over de periode vanaf 2012. Doelstelling is o.a.. het bereiken van een pragmatische minnelijke regeling met de of een schadeverzekeraar en/of aansprakelijke partij.

 1. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vergoedingcontrole.nl (verder te noemen Helvetia uit de as herrezen) dan wel de onder haar vallende entiteiten onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Tenzij anders (wordt) overeengekomen wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stichting Helvetia uit de as herrezen  dan wel de onder haar verantwoording werkende (externe) personen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk van deze Voorwaarden uitgesloten.
 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk en aangetekend worden gemaakt. Indien een bepaling van een overeenkomst afwijkt van deze Voorwaarden, is die afwijkende bepaling alleen van toepassing op die overeenkomst.
 3. (Inkoop)Voorwaarden en dergelijke van cliënt worden uitdrukkelijk niet aanvaard.
 4. Derden
 5. Door het aangaan van een overeenkomst met Stichting Helvetia uit de as herrezen geeft cliënt aan Stichting Helvetia uit de as herrezen opdracht de diensten met betrekking tot de vorderingen te verrichten of door (een) derde(n) te doen verrichten met inachtneming van het gestelde in deze Voorwaarden alsmede de Overeenkomst. Het staat de Stichting Helvetia uit de as herrezen vrij ter uitvoering van de verleende opdracht werkzaamheden door bij het kantoor werkzame personen – onder hun verantwoordelijkheid – te laten uitvoeren en in voorkomende gevallen niet tot het kantoor behorende derden in te schakelen. Werkzaamheden door derden worden geacht begrepen te zijn onder de aan Stichting Helvetia uit de as herrezen verleende opdracht.
 6. Stichting Helvetia uit de as herrezen  is door cliënt gevolmachtigd om deze derden in te schakelen waaronder bijvoorbeeld een advocaat, consultant, notaris, accountant, medicus of schade-expert. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van niet tot het kantoor van Stichting Helvetia uit de as herrezen behorende derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Stichting Helvetia uit de as herrezen is namens cliënt gemachtigd algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden. Deze voorwaarden incorporeren richting cliënt.
 7. Betaling
 8. De opdracht wordt kosteloos uitgevoerd, of indien overeengekomen, voor een van de op de website verduidelijkte algemene no cure no pay voorwaarde.Kosten die in het kader van de opdracht worden voorgeschoten, worden indien mogelijk, verhaald op de aansprakelijke partij, of op de partij die dekking verleent voor de schade.
 9. Wanneer een no cure no pay fee van toepassing is wordt deze op dat moment in rekening gebracht indien er direct dan wel indirect compensatie wordt gegeven door een gedaagde/verantwoordelijke partij ter zake de algehele vordering. Eventuele toe te wijzen of toegewezen buitengerechtelijke kosten ex art 6:96 lid 2 sub b en c BW komen toe aan bestrijding van de ter zake gemaakte kosten voor experts, juristen, adviseurs.
 10. Het resultaat behoeft niet rechtstreeks te zijn herleiden tot de werkzaamheden van Stichting Helvetia uit de as herrezen om interpretatieproblemen te voorkomen. Eventueel toegekende vergoedingen voor juridische kosten vervallen ten goede van Stichting Helvetia uit de as herrezen. Stichting Helvetia uit de as herrezen is gerechtigd de opdracht op te schorten tot het moment dat van cliënt volledige betaling van de in het eerste lid genoemde donatie op de bankrekening van Stichting Helvetia uit de as herrezen onherroepelijk is bijgeschreven. Indien een voorschot is overeengekomen, zal geen nieuw voorschot verschuldigd worden.
 11. De opdracht is persoonlijk in die zin dat het anderen dan cliënt c.q.. zijn / haar bedrijf of rechtspersoon geen recht hebben op de diensten die overeengekomen zijn. (Telefonische) adviezen worden enkel verstrekt aan degene die de opdracht rechtsgeldig ondertekend heeft, dan wel aan degene die door Stichting Helvetia uit de as herrezen als vertegenwoordiger van cliënt is geaccepteerd.
 12. Al hetgeen telefonisch wordt medegedeeld dan wel op andere wijze ter beschikking wordt gesteld kan nimmer worden wederverkocht dan wel op andere wijze ter beschikking worden gesteld dan enkel binnen het doel als afgegeven door Stichting Helvetia uit de as herrezen. Indien deze bepaling wordt geschonden verbeurt cliënt een niet voor matiging zijnde vatbare boete van € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per overtreding onverminderd het recht voor Stichting Helvetia uit de as herrezen tot volledig verhaal van de dientengevolge geleden schade. Veranderingen in de naam-, adres- en/of woonplaats gegevens van cliënt dienen binnen dezelfde termijn als geldt voor de handelsregister inschrijving schriftelijk te worden doorgegeven aan Stichting Helvetia uit de as herrezen. Nalatigheid ten deze komt volledig voor risico van cliënt.
 13. Stichting Helvetia uit de as herrezen kan een extra vrijwillige bijdrage vragen in hogere rechtsinstanties voor zover dat in overeenstemming met cliënt wordt bepaald. In het geval dat een andere No Cure No Pay fee moet worden berekend als percentage van de vordering of geïncasseerde bedragen, zijn deze provisies en andere vergoedingen tegen het toepasselijke tarief verschuldigd:
 14. -1- over alle bedragen die door cliënt, haar agenten of bankiers, Stichting Helvetia uit de as herrezen of een derde ter zake van de vordering op de debiteur zijn ontvangen, met ingang van de dag waarop de inning van de vordering aan Stichting Helvetia uit de as herrezen is opgedragen;
 15. -2- over alle bedragen die worden uitgekeerd in het kader van een wettelijke schuldsanering, faillissement of surseance van betaling die door of namens de debiteur zijn betaald, ongeacht de termijn waarop de betalingen zijn ontvangen na de dag waarop de diensten met betrekking tot de vordering zijn beëindigd;
 16. -3- indien een schikking van een vordering is getroffen: over het totale schikkingsbedrag vermeerderd met de bedragen uit het hierboven onder 1 bepaalde in aanvulling op het schikkingsbedrag;
 17. -4- indien cliënt de opdracht aan Stichting Helvetia uit de as herrezen met betrekking tot de vordering intrekt voor beëindiging van de overeenkomst over het bedrag van de uitstaande vordering, vermeerderd met de bedragen die door of namens de  debiteur overeenkomstig het in het eerste lid van dit artikel bepaalde betaald zijn;
 18. -5- over alle kosten voor werkzaamheden voor zover deze vordering in rechte is komen vast te staan; afgezien van betaling komen deze vorderingen bij de overeengekomen No Cure No Pay te allen tijde in zijn geheel aan Stichting Helvetia uit de as herrezen toe.
 19. -6- over al hetgeen in natura wordt uitgekeerd om te rekenen naar euro’s.
 20. -7- mede over besparingen in de toekomst gemaximaliseerd op de looptijd van de nog lopende overeenkomst met de geldverstrekker of 3 jaar wanneer de termijn langer loopt.
 21. Stichting Helvetia uit de as herrezen  is gevestigd te Utrecht en is geregistreerd bij de KvK.
 22. Stichting Helvetia uit de as herrezen is onafhankelijk.
 23. Aanvullende algemene voorwaarden Stichting Helvetia uit de as herrezen
 24. De Stichting Helvetia uit de as herrezen verleent collectieve en individuele  schade-expertise en juridische diensten voor haar eigen cliënten alsmede voor donateurs van derden dienstverleners tot wie Stichting Helvetia uit de as herrezen in een relatie staat. Cliënt mag in beginsel, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, echter niet juridisch dienstverlener zijn.
 25. De door Stichting Helvetia uit de as herrezen verrichte werkzaamheden en/of producten van Stichting Helvetia uit de as herrezen zijn uitsluitend voor cliënt bestemd en mogen door cliënt niet worden doorverkocht of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verricht en/of zijn verstrekt.
 26. Het staat Stichting Helvetia uit de as herrezen vrij om een opdracht/donatie niet te aanvaarden indien sprake is van bijzondere omstandigheden en/of haar moverende redenen. Daarnaast kan een opdracht die valt buiten het werkterrein van Stichting Helvetia uit de as herrezen worden geweigerd.
 27. Cliënt dient in te staan voor de juistheid en volledigheid van de door of vanwege cliënt aangeleverde gegevens en/of documenten die benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht en dient Stichting Helvetia uit de as herrezen te vrijwaren ter zake van eventuele onvolkomenheden hierin. Onleesbare stukken of documenten worden geretourneerd.
 28. Indien cliënt surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is komen te verkeren, of indien cliënt zijn of haar onderneming staakt, geheel dan wel gedeeltelijk liquideert of anderszins in de exploitatie ervan wordt verhinderd, al dan niet door maatregelen van overheidswege uitgevaardigd, dan is Stichting Helvetia uit de as herrezen gerechtigd de overeenkomst wegens gewichtige redenen op te zeggen c.q.. te beëindigen met onmiddellijke ingang.
 29. Gewichtige redenen voor opzegging zijn eveneens aanwezig indien Stichting Helvetia uit de as herrezen redelijke grond heeft om te weigeren de opdracht uit te voeren op door de klant gegeven aanwijzingen – zulks ter uitsluitende beoordeling van Stichting Helvetia uit de as herrezen – en cliënt niettemin Stichting Helvetia uit de as herrezen aan deze aanwijzingen wenst te houden, dan wel indien anderzijds omtrent de wijze van uitvoering der werkzaamheden geen overeenstemming kan worden bereikt.
 30. Bovendien kan Stichting Helvetia uit de as herrezen weigeren een opdracht te aanvaarden en/of kan een aanvaarde opdracht worden opgezegd indien blijkt van mogelijk tegenstrijdig belang tussen meerdere cliënten van Stichting Helvetia uit de as herrezen dan wel aan Stichting Helvetia uit de as herrezen direct dan wel indirect gelieerde (rechts)personen.
 31.  Behoudens de gevallen die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen, geldt voor Stichting Helvetia uit de as herrezen een opzegtermijn van vier (4) weken.Ter zake deze beëindiging is Stichting Helvetia uit de as herrezen nimmer aansprakelijk voor schade uit hoofde van wanprestatie en/of onrechtmatige daad.
 32. Bij een eenzijdige opzegging van een opdracht door cliënt blijven de tarieven van Stichting Helvetia uit de as herrezen van toepassing. Het eventuele no cure no pay percentage en eventuele bijdrage in de buitengerechtelijke kosten blijft onverminderd verschuldigd.
 33. Stichting Helvetia uit de as herrezen is gerechtigd de overeenkomst dan wel dienaangaande werkzaamheden op te zeggen, stop te zetten of op te schorten wanneer verdere behandeling niet verantwoord is vanwege bijvoorbeeld ontbrekende animo dan wel wanneer een aangebrachte zaak verder kansloos lijkt of is in behandeling, zulks ter uitsluitende beoordeling van Stichting Helvetia uit de as herrezen en aan haar gelieerde derden.
 34. Tarieven
 35. De tarieven en prijzen kunnen worden aangepast als gevolg van prijsinflatie of daarmee gelijk te stellen bijzondere omstandigheden. Indien voor de overeengekomen werkzaamheden of voor een bepaald product een vaste prijs is afgesproken, dan wordt deze prijs direct in rekening gebracht en dient deze ook vooruitbetaald te worden.
 36. Indien om welke reden dan ook betaling van kosten/declaraties uitblijft, staat het Stichting Helvetia uit de as herrezen vrij de werkzaamheden voor cliënt op te schorten totdat volledige betaling van de betreffende kosten nota’s / declaratie(s) heeft plaatsgehad.
 37. Indien door cliënt een incassomachtiging is afgegeven ten gunste van Stichting Helvetia uit de as herrezen of andere derden tot wie Stichting Helvetia uit de as herrezen in rechtsbetrekking staat, dan geldt het bericht van de bank dat die machtiging niet tot betaling kon leiden als grond voor opschorting van werkzaamheden en tevens als verzuim van cliënt.
 38. Stichting Helvetia uit de as herrezen is gerechtigd vanaf de datum dat cliënt in verzuim is met betaling door overschrijding van de in het vierde lid van dit artikel genoemde termijn, een rente te berekenen van 1.5% (zegge: anderhalf procent) per maand of gedeelte van een maand over de verschuldigde hoofdsom. Bovendien is Stichting Helvetia uit de as herrezen gerechtigd 15% over de hoofdsom voor buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 50,00,- (zegge: vijftig euro) in rekening te brengen en daarnaast de tijd, verder gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen, aan cliënt over het bedrag der hoofdsom in rekening te brengen.
 39. Uitvoering en aansprakelijkheid
 40. Stichting Helvetia uit de as herrezen verricht haar werkzaamheden door gebruikmaking van communicatiemiddelen als (mobiele) telefoon, e-mail, telefax dan wel internet; cliënt stemt hiermee uitdrukkelijk in en checkt dan ook tenminste elke 5 werkdagen zijn/haar e-mail.
 41. Voor zover en zoveel mogelijk zorgt Stichting Helvetia uit de as herrezen voor bescherming van de privacy van cliënt en de gegevens van cliënt die middels genoemde communicatiemiddelen met Stichting Helvetia uit de as herrezen voornamelijk worden uitgewisseld.
 42. Voor inbreuk daarop door derden kan Stichting Helvetia uit de as herrezen evenwel niet instaan. Indien door cliënt op welke wijze dan ook met een schikkingsvoorstel akkoord wordt gegaan, dan vrijwaart cliënt Stichting Helvetia uit de as herrezen van welke aansprakelijkheid dan ook; eenzelfde geldt wanneer niet door cliënt met een schikkingsvoorstel akkoord wordt gegaan.
 43. Ten overvloede wordt ten aanzien van het voorgaande vermeld dat een schikking zich mede kan uiten in lagere kosten ten aanzien van huidige contracten dan wel toekomstige contracten met gedaagde(n).
 44. Cliënt is verplicht zijn of haar medewerking te verlenen aan zaken als; het verschaffen van bewijs dan wel nadere inlichtingen voor zover dat in zijn of haar mogelijkheid ligt en in redelijkheid door Stichting Helvetia uit de as herrezen kan worden verlangd. Stichting Helvetia uit de as herrezen is gemachtigd cliënt binnen en buiten rechte te vertegenwoordigen ten aanzien van een overeengekomen zaak. Stichting Helvetia uit de as herrezen is voorbehouden te bepalen of cliënt met een bepaald schikkingsvoorstel akkoord dient te gaan.
 45. Stichting Helvetia uit de as herrezen tracht altijd het beste voor de cliënt te bewerkstelligen, waarbij ook de belangen van Stichting Helvetia uit de as herrezen  en andere belanghebbenden meewegen. Raadpleging van cliënt zal te allen tijden voorafgaand aan een dergelijk besluit plaatsvinden.
 46. Cliënt is op de hoogte van de gehele inhoud van de website van Stichting Helvetia uit de as herrezen.
 47. Indien cliënt opzettelijke valse informatie aan Stichting Helvetia uit de as herrezen verschaft met het oogmerk van wederrechtelijk voordeel, worden de overeengekomen no cure no pay percentages, kosten kantoor en dergelijke in rekening gebracht alsmede de opbrengsten welke Stichting Helvetia uit de as herrezen in redelijkheid kon verwachten.
 48. Stichting Helvetia uit de as herrezen behoud ten allen tijde het recht voor een cliënt te weigeren, wanneer Stichting Helvetia uit de as herrezen -naar eigen discretie- daar goede redenen voor heeft. Wat goede redenen zijn is aan Stichting Helvetia uit de as herrezen voorbehouden.  Indien de verzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is de  aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot het bedrag dat Stichting Helvetia uit de as herrezen van cliënt ontving voor de op dat geval betrekking hebbende werkzaamheden; deze beperking zal evenwel niet worden ingeroepen als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de persoon of personen belast met de leiding van Stichting Helvetia uit de as herrezen. Alle rechtsvorderingen die cliënt tegen Stichting Helvetia uit de as herrezen kan instellen vanwege de aan Stichting Helvetia uit de as herrezen verleende opdracht en de wijze van uitvoering ervan, vervallen een (1) jaar nadat de desbetreffende vordering is ontstaan.
 49. Eventuele originele stukken worden desgewenst binnen één maand na de dag waarop de werkzaamheden die uit de opdracht voortvloeien zijn beëindigd aan cliënt geretourneerd. Het dossier wordt gedurende maximaal vijf jaar door Stichting Helvetia uit de as herrezen bewaard waarna het wordt vernietigd.
 50. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 51. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt. Op de opdracht c.q. overeenkomst is enkel Nederlands recht van toepassing. Deze AVW vervangt alle eerdere AVW-versies. Bij een geschil met cliënt wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen. Deze voorwaarden treden in werking op 10-03-2015.