Minister antwoord: “VERGOEDING CONTRA-EXPERTISE: WET IS LEIDEND”

Verzekeraars mogen de vergoeding die zij bieden voor contra-expertise niet in algemene zin verlagen tot een bedrag lager dan de verzekerde som. Aldus minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen. De minister schrijft verder dat de AFM onderzoek naar de kwestie gaat doen.

De Kamervragen volgden op berichten dat verzekeraars terughoudend zouden zijn bij het vergoeden van de kosten van contra-expertise. Die terughoudendheid is te begrijpen, want in het ongunstigste geval betaalt de verzekeraar een extra bedrag ter hoogte van de verzekerde som. Toch moeten de verzekeraars zich aan de wet houden, aldus de minister. Wat al helemaal niet door de beugel kan, zoals door de rechter onlangs ook is bepaald, is de vergoeding maximeren tot het bedrag dat de eerste expert kostte. De minister kondigt verder aan dat de AFM “naar aanleiding van de recente signalen over contra-expertise dit onderwerp expliciet zal opnemen in het jaarlijkse Klantbelang onderzoek naar de afhandeling van schades”.

Het volledige antwoord van de minister: “Uit de wet volgt dat de kosten ter vaststelling van de schade ten laste van de verzekeraar komen, indien zij redelijk zijn. Dit is ook het geval, als deze kosten samen met de vergoeding van de schade de verzekerde som zouden overschrijden (art. 7: 959 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). Is de verzekeringnemer een consument, dan kan van deze bepaling niet worden afgeweken ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde, voor zover de kosten het bedrag van de verzekerde som niet overschrijden (art. 7: 963 lid 6 BW). Dit betekent dat de verzekeraar in het voor hem ongunstigste geval verplicht kan zijn een bedrag gelijk aan twee maal de verzekerde som uit te keren: eenmaal in verband met de expertisekosten en eenmaal in verband met de verzekerde schade (Tweede Kamer, 19 529, nr. 5, p. 43).

“Of de kosten redelijk zijn, is afhankelijk van een beoordeling van de omstandigheden van het geval. Het in algemene zin maximeren van de redelijke kosten tot een lager bedrag dan de verzekerde som is met voornoemde bepalingen niet verenigbaar. Welke kosten in een individueel geval redelijk zijn, is ter beoordeling aan de rechter.
“In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 10 september 2014 had de verzekeraar de vergoeding van de kosten voor het inschakelen van een contra-expert door de consument beperkt in de polisvoorwaarden. De verzekeraar vergoedde deze kosten tot het niveau van maximaal de kosten van de expert die de verzekeraar zèlf had ingeschakeld. De rechtbank oordeelde dat een dergelijke algemene beperking van artikel 7: 959 lid 1 BW niet is toegestaan. Ook zij overwoog dat per geval moet worden bekeken of er sprake is van redelijke kosten (ECLI:NL:RBGEL:2014:5921).

“Artikel 6: 96 lid 2, onderdeel b BW bepaalt dat als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komen de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. De verrichtte werkzaamheden ter vaststelling van de schade dienen redelijk te zijn, als ook de kosten die in dit verband worden gemaakt. Dit betreft de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets. Artikel 7: 959 lid 1 BW kan worden beschouwd als een specialis van dit artikel voor het vaststellen van de schade door de verzekerde in zijn verhouding tot de verzekeraar. Aan de hand van de omstandigheden van het geval wordt beoordeeld welke kosten redelijk zijn. Het ligt voor de hand dat ook hierbij de aard van de verrichtte werkzaamheden en de omvang van de kosten factoren van belang zijn.
“De AFM houdt risico-gestuurd toezicht. De AFM maakt bij de prioritering van toezichtacties gebruikt van signalen en meldingen. Bij de beslissing of de AFM nader onderzoek doet, maakt de AFM steeds weer een afweging aan de hand van de aard en grootte van een bepaald risico. De AFM heeft mij laten weten dat zij naar aanleiding van de recente signalen over contra-expertise dit onderwerp expliciet zal opnemen in het jaarlijkse Klantbelang onderzoek naar de afhandeling van schades. Dit onderzoek start in december 2015. In de zomer van 2016 zullen de resultaten bekend zijn. Daarnaast wordt het onderwerp meegenomen in het doorlopende toezicht, naar aanleiding van recente signalen. Eerder was er door het geringe aantal signalen dat de AFM over contra-expertise ontving, onvoldoende aanleiding hier nader onderzoek naar te doen.

“Sinds een aantal jaren besteedt de AFM in haar onderzoeken in het kader van het Klantbelang Dashboard op diverse punten aandacht aan de vraag in hoeverre verzekeraars het klantbelang centraal stellen rond de vaststelling en de afhandeling van schades. Voorbeelden van onderwerpen zijn: in hoeverre hanteert de verzekeraar prestatie-indicatoren die zien op het belang van de klant, stuurt de verzekeraar schadebehandelaars- en experts aan op een wijze die in het belang van de klant is of op een wijze die voornamelijk in het belang van de verzekeraar is en in hoeverre wordt door de verzekeraar geborgd dat gevolmachtigd agenten ook het klantbelang centraal stellen bij de afhandeling van claims. Uit deze onderzoeken blijkt dat de onderzochte verzekeraars belang hechten aan het op een zorgvuldige, objectieve en consistente manier afhandelen van claims. Daarnaast kijkt de AFM naar de duidelijkheid van communicatie met klanten over de afhandeling van claims. De uitkomsten van dit onderzoek worden jaarlijks samen met de uitkomsten van andere, vergelijkbare onderzoeken en de scores van banken en verzekeraars hierop door de AFM gepubliceerd.

“Het Verbond van Verzekeraars heeft mij laten weten periodiek te overleggen met het NIVRE. In deze overleggen wordt onder andere gesproken over de gezamenlijke Gedragscode expertise-organisaties. Een onderdeel van deze Gedragscode is dat verzekeraars en experts hun klanten wijzen op het proces van schadebehandeling en de mogelijkheid om een eigen (contra-)expert in te schakelen. Volgens het Verbond van Verzekeraars geven aangesloten verzekeraars aan dat zij zich aan de Gedragscode houden.”

(Bron VVP)

Hennepkwekerij leidt tot schade en overlast, bel bij vermoedens de politie

Henneptelers veroorzaken regelmatig overlast in woningen en maken de buurt onveilig, aldus de politie. “Een kwekerij kan schade en overlast veroorzaken door lekkages, stank en schimmelvorming. Daarnaast is het brandgevaar groot. Vaak tappen henneptelers onverantwoord en onveilig elektriciteit af waardoor er soms levensgevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien kosten deze kwekerijen ons allen geld. Het illegaal stroom aftappen door henneptelers leidt tot een hogere energierekening voor iedereen.”

Signalen van een hennepkwekerij zijn onder meer warme en vochtige muren, non-stop zoemende of brommende geluiden, afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan, stankoverlast in de vorm van henneplucht, bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen, stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de stroomsterkte, continue condensvorming op de ruiten en bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn in combinatie met dit soort signalen.

Wie een hennepkwekerij vermoedt, wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Kamervragen over contra-expertise

Kamerlid Peter Oskam (CDA) heeft naar aanleiding van de Radaruitzendingen over contra-expertise (5 en 9 oktober) opnieuw vragen gesteld aan Minister van der Steur (Veiligheid en Justitie).

Het Kamerlid wil van de minister weten of hij ervan op de hoogte is dat in veel polissen de clausule is opgenomen dat de kosten voor contra-expertise beperkt vergoed worden. Hij wil ook weten of deze clausule wettelijk is toegestaan. Als het antwoord op deze vraag ontkennend is, wil Oskam graag weten welke stappen worden genomen om de betreffende polisvoorwaarden van verzekeraars in lijn te brengen en hoe het toezicht hierop door de AFM zal worden verscherpt.

Lees het hele artikel op amweb.nl

Experts over pilot stemanalyse Delta Lloyd: ‘Je kunt net zo goed een muntje opgooien’

munt“Bijzonder onverstandig.” Zo noemt universitair docent en onderzoeker naar leugendetectie Ewout Meijer de proef die Delta Lloyd gaat doen met stemanalyse om fraude bij claims tegen te gaan. Ook advocaat Lex Bruinhof is kritisch. “Zelfs de Supreme Court heeft leugendetectie al betiteld als ‘no more accurate than a coin flip.” Jeroen Morrenhof van Friss Fraudebestrijding is positiever. “Maar je moet het wel in samenhang met andere tools gebruiken.”

De nieuwe fraudeopsporingstool van Delta Lloyd die als pilot wordt ingezet op de afdeling Schadebehandeling roept veel reacties op. In nummer 16 van am:magazine dat vandaag op de mat valt, reageren drie experts op de proef waarbij speciale software de emotie in de stem van de klant meet. Aan de hand daarvan kan de schadebehandelaar een objectieve inschatting maken over het waarheidsgehalte van een uitspraak en zonodig vervolgvragen stellen. Klanten worden vooraf duidelijk geïnformeerd over het feit dat stemanalyse wordt toegepast en mogen ook nee zeggen. Ook worden de resultaten van de analyse nooit als bewijs gebruikt om een claim af te wijzen.

Lees hier het volledige artikel.

Tros Radar schadeverzekeringen – contra expert

Tros Radar 5 oktober 2015: als je te maken krijgt met schade waarvoor je verzekerd bent, ga je ervan uit dat een schade-expert het beste met je voor heeft. In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval. Als je dan een beroep doet op contra-expertise wordt dit vanuit de verzekeraar op verschillende manieren tegengewerkt. Verzekeraars hanteren vaak onduidelijke polisvoorwaarden. Wat zijn je rechten als je het niet eens bent met de berekende schade? En wie moet er opdraaien voor de kosten voor contra-expertise? Bekijk hier de uitzending.

Hebt u ook behoefte aan (gratis) contra expertise? Neem dan direct contact met ons op.

Uit de verzekering gezet

Volgens de kantonrechter Rotterdam dient een verzekeraar die de verzekeringsovereenkomst met een gedupeerde verzekerde wegens fraude wil beëindigen (en hem niets wil vergoeden) zich te realiseren dat zijn beslissing grote consequenties met zich mee kan brengen. Niet alleen raakt de gedupeerde verzekerde zijn schadevergoeding kwijt, maar tevens zingt in het bedrijf rond (en dan doorgaans ook in de branche en in de persoonlijke levenssfeer van de gedupeerde verzekerde) dat die gedupeerde verzekerde wegens fraude “uit de verzekering is gegooid”. Dat is zeer ingrijpend en de kans is niet ondenkbeeldig dat hierdoor aan de gedupeerde verzekerde in de toekomst een zweem van criminaliteit kleeft waar hij niet of nauwelijks meer van afkomt. Daarom moet de verzekeraar, aldus de kantonrechter, de tijd nemen voor een zorgvuldig onderzoek. Lees hier het hele artikel…

Wordt u ook uit de verzekering gezet? Neem contact met ons op, we staan aan uw kant.

Onderzoek verzekeraar – wat mag wel en wat mag niet?

De wettelijke kaders met betrekking tot een onderzoek door een schadeverzekeraar naar het doen en laten van een gedupeerde verzekerde.

Een onderzoek is gericht op het vinden van de feiten. Om het feitencomplex duidelijk te krijgen, kan de schadeverzekeraar verschillende middelen (laten) toepassen, zoals het onderzoeken van de schadeaangifte, het interviewen van familie en collega’s, (verborgen) cameratoezicht, schade locatieonderzoek, observaties, controle van e-mails, telefoongegevens etc.

Lees hier het volledige artikel…

Diefstalschade onderzoek vaak in strijd met recht

Het overkomt gedupeerden maar al te vaak. Diefstalschade en vervolgens een onderzoek, op basis van methoden, die in strijd zijn met alle fatsoen en zelfs het Nederlandse recht.
In het geval van de ABN Amro was de rechter van de vestigingsplaats van ABN AMRO Verzekeringen snel klaar met het gejammer van deze verzekeraar. Is u hetzelfde overkomen? Aarzel dan niet om te bellen: 030-6622424.

Lees hier het vonnis…

Schaderegeling vaak een kwestie van een lange adem

Schaderegeling vaak een kwestie van een lange adem

Contra-experts zitten bijna per definitie in de rol van luis in de pels van het schadeverzekeringsbedrijf. Eric Horssius van Krantz & Polak Resolve moet af en toe stoom afblazen en in het onderstaande artikel verhaalt hij van enkele recente ervaringen bij de afhandeling van schades.

Hij was er al niet helemaal gerust op. Direct na de brand kwamen er “afstandelijke, anonieme” mannen. Zijn vragen werden ontweken. De schadehoogte werd net iets te veel met de Franse slag bepaald. Niet veel later volgde een ijskoude afwijzing van Reaal. Sjoerd had de brand in zijn kelder zelf gesticht! Dat daarmee het leven van zijn vrouw en kinderen was bedreigd, speelde geen rol. De onderzoeker van de maatschappij had gesproken; zijn rapport was “overduidelijk”.

De week ervoor was Wim hetzelfde overkomen. Daar had de onderzoeker van een Univé-onderlinge geoordeeld: “In een kennelijke zelfmoordpoging, heeft de echtgenote van verzekerde de gasslang kapotgesneden en gewacht tot de waakvlam een explosie veroorzaakte”. De schade aan het bedrijfsgebouw van de boerderij werd niet vergoed. Wim werd alleen gelaten met de verbijsterende vraag: heeft mijn vrouw dan ook de dood gewenst van mij en de kinderen?

Lees meer